Mødereferater sæson 2021/2022


Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. februar 2022
Til stede var Hans-Jørgen, Lars Ole, Leif, Claus, Hanne og Jan
Fraværende Thure

 
Diverse meddelelser Træning for alle tirsdag er en stor succes, motionsrummet bruges flittigt.

Kassereren melder at klubbens økonomi ser fin ud og at der er ansøgt om 22.000, - kr. i Coronastøtte.

Der opkræves ikke længere penge for mærkerne på bænkene.

Der aftales indkøb af ny forstærker med bluetooth så der kan spilles musik fra smartphones, dette da den gamle forstærker ikke virker mere, prisen er ca. 3000,- ifl. Jan.

Liste om frivillighed klar til at blive lagt på nettet.

Der aftales at Hans-Jørgen, Thure og Lars Ole deltager i møde med DGI om DGI’s frivillighedsprojekt.

Belønning til frivillige, Hans-Jørgen taler med Lone om en formiddag med brunch på tværs af alle frivillige, Lone har givet accept til dette.

Sæsonafslutning den 23. april 2022 for alle grupper inkl. Ungdommen med konkurrencer m.m. i stedt for en egentlig klubfest hvor der ikke kommer ret mange.

Der er nedsat et udvalg bestående af Hans-Jørgen, Jan, Claus og Svend, Svend har givet samtykke, Lone har sagt ok med mad.

Det aftaltes, at mindelegater skal uddeles for at holde traditionen i hævd.

Det blev aftalt at klubben ikke deltager i frivillighed ved Tour de France.

Generalforsamling er aftalt til 4. maj kl. 17:00

Det blev aftalt at facade ud til Savværksvej skal renses og renoveres samtidig skal det gøres mere synligt, at der er en badmintonhal.
 

Næste møde onsdag den 9. marts kl. 17:00
 
Referat skrevet af Claus Elvekjær
 
________________________________________

 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 15. december 2021
Tilstede var: Jan, Lars Ole, Leif, Hanne, Claus og Hans-Jørgen

1. Meddelelser. Maskiner til motionsrum kommer torsdag, der bliver sat mat
film på vinduerne indvendig og Evt. reklamer udvendig.

2. Drøftelse af eventuel navneforandring af hallen til xxxxxxx
Der var både for og imod, så beslutningen blev udsat til drøftelse på næste
bestyrelsesmøde.

3. Tilrettelæggelse af åbent hus 15. januar. Dette blev udsat til næste møde pga.
Corona situationen.

4. Frivillighed Evt. forslag kan sendes til Lars Ole som vil prøve at lave et plagiat
af Svenstrup badmintonklub og dette lægges på hjemmesiden.

5. Forslag fra Hanne om overtrækstrøjer med klubbens loge blev godkendt med
et tilskud på 200,- kr. pr. trøje, forudsætning at trøjen er blå med hvidt logo
som er godkendt af bestyrelsen. Bløde steder på halgulvet skal tjekkes.

6. Næste møde onsdag den 2. februar kl. 17:00

Referat skrevet af Claus Elvekjær
 
________________________________________

 
Nykøbing  Badmintonklub
Referat af bestyrelsesmøde, 2. Juni 2021


 

Tilstede: Leif, Hanne, Lars Ole, Thure, Claus, Michael (ref.) og Hans Jørgen.

Fraværende: Lone

1.    1)   Konstituering af bestyrelsen.

-          Hans jørgen, formand

-          Lars Ole, næstformand

-          Leif, kassér

2.    
2)  
 

- Nordea ansøgning laves af Hans Jørgen

- Hjemmesiden trænger til en opdatering, Jan Olsen og Claus opdaterer den med alle tænkelige oplysninger.

- Indgangs partiet skal opdateres, med reol til tasker, nye billeder, plakater. Claus er tovholder. Lone skal lige orienteres omkring beslutninger.

- Kontingentet køre pr. automatik til August, der skal lige sendes en tekst med i form af et kort nyhedsbrev, dette klare Leif og Hans Jørgen.

- Træner problematikken – DGI vil gerne mødes i august/september til en opdaterings dag. I klubben. Lars Ole kordinerer og informere Kasper og de øvrige deltagere. 

- Frivillighed og forældre engagement – her tilbyder DGI og et kort kursus/dag hvor de kommer med gode råd. 

- Ældresagen informeres omkring vore opstart af ældrebadminton til august.

- 4-5 september er der mulighed for at tjene penge ved skilteopsætning. Lars Ole sender en føler ud og vender tilbage.

- Rørvig streetfood ønsker deres affald sorteret hele sommeren igennem, dette bliver for svært at skaffe folk til.

 
________________________________________

 

Maj 2021

Nykøbing Sj. Badmintonklub

Bestyrelsens beretning, sæson 2020/21

Det kommer nok ikke bag på nogen at Corona-krisen på mange måder har domineret det seneste år -også for vores forening.
Bestyrelsen havde ved begyndelsen af sæsonen en række nye initiativer på bedding. Det gælder f.eks. øget promovering af klubben, virksomhedsmedlemskaber og overvejelser om etablering af et særligt træningslokale.
Vi nåede at få det første virksomhedsmedlemsskab i hus lige før vi måtte lukke hallen for sportslig aktivitet – og fra begyndelsen af december og frem til medio april har vi ikke kunnet dyrke det der er foreningens kerne, nemlig badmintonspillet.
For at give specielt ungdom og ældre mulighed for at fastholde glæden ved spillet, vedtog bestyrelsen at forlænge sæsonen en måned til udgangen af maj. Men samtidig indgik vi aftale med Falck (  i samarbejde med Odsherred kommune) om at huse kviktest, hvilket betyder at vi kun kan bruge bane 3 og 4 til badminton på visse dage. I øjeblikket ved vi ikke om dette fortsætter sommeren over, men fra 1.9. vil hallen være fuldt brugbar igen.
For mange foreninger har Corona-krisen skabt store økonomiske udfordringer. Dette kunne også ramme vores forening. Store indtægtskilder som Vig Festival, Bjerg Grandprix, Honky tonk og vort eget cykelløb er aflyst, hvilket betyder et indtægtstab på den anden side af kr. 150.000. Vi har dog fået delvis hjælp fra hjælpepakker, og samtidig har kommunen – på forslag fra os – ændret reglerne for lokaletilskud således at ældre medlemmer over 65 år nu ikke længere påvirker tilskudsprocenten negativt.
Alt i alt betyder det – lidt overraskende -  at vi kommer ud af året med et pænt overskud. Det betyder også at vi nu kan sætte turbo på nogle af de projekter, som vi har måttet sætte på pause. Vores prioriteter er bl.a.

 • At få styrket ungdomstræningen
 • At skaffe flere medlemmer, specielt ser vi et potentiale for at udvide ældrebadminton
 • At etablere et træningslokale i nuværende mødelokale. -Det  bliver ikke et ”fitness-rum” med en masse avancerede maskiner, men et rum med basale redskaber til træning af koordination, balance og styrke
 • At udvikle flere sociale aktiviteter på tværs af alder

Medlemstallet er svagt dalende – og den udvikling vil vi gerne vende. Vi tror at ovennævnte tiltag vil medvirke til dette.
Og så håber jeg at alle har bemærket, at vi nu kan udsende nyhedsbreve pr. mail til medlemmerne. Det betyder også at kontingentopkrævning fremover sker elektronisk. En stor tak til Leif for at have lagt et stort arbejde i dette.
Tak til klubbens medlemmer for at holde fast i medlemskabet – også i en svær tid. Nu går vi efter alt at dømme mod lysere tider.
 
På bestyrelsens vegne
Hans-Jørgen Olsen
Formand


 

Referat fra generalforsamlingen i Nykøbing Sj. Badmintonklub

Onsdag den 19. maj 2021

 

 

Til stede var bestyrelsen minus Ib og Michael samt Lone, Anni, Peter H. Sander, Tove, Frank og Thure

1.     Valg af dirigent, Lars Ole blev valgt, og konstaterede at indkaldelsen var i orden med vedtægterne og var ude i tide. Den har pga. Corona pandemien ikke kunnet afholdes før nu.

2.     Godkendelse af stemmeberettigede, alle undtagen Sander og Thure var stemmeberettigede.

3.     Formandens beretning (vedhæftet som fil) og kommer på klubbens hjemmeside.

4.     Fremlæggelse af regnskab, regnskabet blev delt rundt og alle godkendte det. Ungdommen har ikke været aktiv, hvorfor vi har et overskud på 100.000,- som svarer til det vi har fået i hjælpepakker. Klubben får også større lokaletilskud, fordi de ældre over 65 år ikke tæller med i statistikken mere.

5.     Fastsættelse af kontingent det blev vedtaget at kontingent for sæsonen 2021/2022 forbliver uændret.

6.     Behandling af indkomne forslag, der var ingen forslag.

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer Leif Andersen, Hans-Jørgen Olsen og Lars Ole Justesen blev genvalgt Ib Kristensen tak sig og overlod pladsen til Thure, Jan Olsen blev suppleant

8.     Valg ag revisorer Ole Skaarup ønskede at stoppe efter en mangeårig indsats som revisor. Claus Rohrberg blev genvalgt og Majbritt Greve blev valgt ind. Mogens Nielsen blev valgt som revisor suppleant.

9.     Eventuelt Niels Sander efterlyste igen i år klubbens protokoller fra før 1971 og fra 1994 og derefter. Jan Olsen tilbydes at deltage i bestyrelsesmøder. Claus kører dukkerne i hallen væk inden sæsonstart, Claus leverer en vingave til Ole Skaarup som tak for hans indsats.

Referat skrevet af Claus Elvekjær

 
________________________________________

 

Nykøbing  Badmintonklub

Referat af bestyrelsesmøde, 20. april 2021

Deltagere: Leif, Lars Ole, Claus, Hans-Jørgen. Desuden deltog Lone

 1.      Generalforsamling

Afholdes som fysisk møde i kantinen den 19.5. kl. 19. Hans-Jørgen udfærdiger indkaldelse, som udsendes af Claus til medlemmerne.

 

2.      Opstart efter nedlukning

Ungdom og ældrebadminton kan starte onsdag den 21. april.

Ungdomsafdelingen træner tirsdag og torsdag i tidsrummet 15.30  - 18

Ældrebadminton foregår fredag 8 – 12. Deltagere i ældrebadminton skal følge de gældende retningslinjer som bl.a. kræver at man enten er færdigvacineret eller kan fremvise en max 72 timer gammel Covid19-test

Øvrige medlemmer kan tidligst spille 6. maj. Spilletider vil ikke være gyldige men hallen står til disposition for spil på følgende tider

-        Mandag efter kl. 14

-        Tirsdag efter 18

-        Torsdag efter 18

-        Fredag efter 12.30

Ovenstående meddeles via klubbens hjemmeside(Lars Ole taler med Jan O.) samt via nyhedsbrev, der udarbejdes af Claus og Hans-Jørgen

Lone sørger for at diverse Covid-19-opslag i hallen er opsatte på relevante steder.

 

Næste bestyrelsesmøde: 28. april kl. 18.30. Lone sørger for, at der serveres en let anretning ved mødets start

 

20.04.2021/HJO

 
________________________________________

 
Bestyrelsesmøde d. 01-09-20
Tilstede: Hans-Jørgen, Leif, Claus, Hanne, Lone, Ib, Lars-Ole og Michael(ref.)
 1. Info om Covid 19 ved Kasper fra DGI/badminton Danmark.
 
 • Kasper fortæller om hvad der er vigtigt at huske i forhold til diverse tiltag og henviser til at vi kan finde opdateret vejledninger på badminton.dk
 • Det er bestyrelsen der træffer beslutninger om nødvendige tiltag i forhold til Covid 19 og ikke de enkelte hold.
 • Lone laver opslag til indgangspartiet med vejledninger og taper 1,5 meters afstandsmærker af i hallen og i omklædningsrummene, samt sætter ind og ud skilte på dørene.
Der må max være 2 personer i bad af gangen og tøj og tasker skal blive i hallen eller i bilen og ikke medbringes i kantinen.
 
 1. Økonomisk status
 • I meget runde tal mangler vi ca. 60.000kr. + det der ikke kommer ind i kontingenter.
 
 1. Sponsor pakker
 • Ib, Lars-Ole og Hans-Jørgen er sat på sagen om at udarbejde et forslag til sponsor pakker for virksomheder.
 
 1. Ungdoms afdelingen mangler trænere
 • Det drøftes om nogle af de gamle klub legender kunne være interesseret i at videregive deres tips og tricks til ungdommen, da der i øjeblikket kun er Jesper og Michael (Brian som afløser) til at træne ungdommen. Hans-Jørgen spørger rundt blandt legenderne.
 
 1. Lokale tilskud
 • Der er søgt om dispensation hos folkeoplysning samrådet om at ændre for reglen om at tilskuddet falder, hvis der er flere ældre medlemmer i forhold til ungdommen. Dette giver mening for klubben i forhold til at vi ønsker at være et sted hvor også kommunens ældre borgere kan finde plads til motion.
 • Vi går i gang med at værge ældre medlemmer straks og Hans-Jørgen får printet en A3 plakat af vores fine folder.
 
 
 
 
 1. Evt.
-Udlejning af hallen v. Lars-Ole: Bestyrelsen fastsætter frem over et depositum på 10,000 kr. ved udlejning. Dette gøres for at være sikre på at eventuelle skader kan dækkes.
- Referat sendes fremover til hele bestyrelsen og så har man 424 timer til at fremsende kommentar til Hans-Jørgen eller Michael.
- Leif har kontaktet nordvest byg angående hallens flade tag som er utæt.
- Leif har søgt og fået 10.000 kr. i hjælpepakke for vores tab af indtjening ved Honky Tonk og Vig festivalen.
- Claus har taget billeder af bestyrelsen og sætter dem op på gangen i glas og ramme.
- punkter til næste dagsorden: Træner lønnen skal stige, Anerkendelse for det frivillige arbejde folk ligger i klubben og Motionsrum via Nordea fonden.
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til Svend og Lone for alt det arbejde de har udført under Corona nedlukningen, det har pyntet på hallen.
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Nykøbing Sjælland Badmintonklub | Savværksvej 1A | 4500 Nykøbing Sj. | Tlf.: +45 51 23 27 74